پرسشنامه خلاصه شده شخصیت خودشیفته

با توجه به عدد نتیجه به دست آمده، تا حدودی به میزان خودشیفتگی خود پی ببرید. 

بدیهی است که هر چه این نمره به عدد 16 نزدیک‌تر باشد، تمایلات خودشیفتگی در فرد پاسخ‌دهنده بیشتر است.

در اینجا باز هم نباید فراموش کرد که با ارائه این پرسشنامه می‌توان تا حدی تمایلات فرد به سمت خودشیفتگی را سنجید و تشخیص خودشیفته بودن شخص در حد صفت شخصیتی یا اختلال شخصیت خودشیفته به عهده کارشناس متخصص و با ارائه پرسشنامه و مصاحبه‌های متعدد انجام می‌گیرد.


تست خودشیفتگی آمز- روسه-آندرسون، منبع: تاملی بر خودشیفتگی، اسماعیل نوری، نشر ارجمند - ص 129

لطفا ابتدا ثبت نام نمایید یا وارد سایت شوید