در جستجوی خویشتن 1

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why) در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What) مدرس من کیست ؟ ساعت / سرفصل های دوره درس گفتار رایگان توضیحات درس نظرات کاربران

میزان تحصیلات :

تاریخ تولد :

استان :

در جستجوی خویشتن 1
15 درس گفتار 226 دقیقه صوت و تصویر
قیمت : 150,000 تومان

آموزش غیرحضوری در جستجوی خویشتن 1

مفاهیم سفر قهرمانی کارل پیرسون به روایت بانو ناهید معتمدی

(پیشنهاد ما خرید بسته کامل در جستجوی خویشتن 1-6 با تخفیف بیشتر است)


پروفسور یونگ روش خاص خود در نگاه به فلسفه، ادبیات و الهیات را در شیوه روانکاوی خویش آمیخت و یکی از بزرگترین آشتی های بین مباحث علمی و الهی را به شاگردان خود آموخت. یونگ کشیش زاده ای بود که البته داعیه مذهب رسمی نداشت ولی به نیکی  ابزار شناخت آدمی را فراهم آورد. با مته هایی که این متفکر به ما داده است میتوان معادن بزرگی از اندیشه های ناب معرفتی ایرانی و اسلامی را حفاری کرد و گوهرهایی ناب برای زندگی فراهم آورد. با متدولوژی یونگی، خواندن آثار بزرگانی چون مولوی و ... لذتی چندپاره میدهد. یونگ نه قبله است نه یک بت، او  چراغیست که گرمی و نوری دلنشین در وانفسای اروپای جنگ جهانی زده به مردمان جهان اعطا کرده است و چنین کیمیاگری، ارزش بررسی و مطالعه دارد.

تمام حرف و قصه رشد فردیت!


677c6035501661aca938aa5f8c9692a564e6826f

باید بپذیریم زندگی آن بهشت امنی نیست که می پینداشته ایم!


8a8f908efb989481ecd63e6499d6cc067e3276d6


نظرات دانشجویان:


6abb96d29a230b058ead0e3e7ce160f2e6792234


6d706ffe3829b51b8153e41a8dcd9c96ed9f0553

72de6027dddeebf88554329726d18172e8695820

چرا این درس بدرد من میخورد ؟ (Why)

در سلسله آموزش های غیرحضوری در جستجوی خویشتن بانو ناهید معتمدی به بررسی عمیق مفاهیم سفر قهرمانی کارل پیرسون (نویسند یونگی) میپردازد .

در این دوره چه عایدم خواهد شد ؟ (What)

منظور از مفهوم فردیت در مسیر رشد روانی چیست ؟ روان ما چند لایه دارد ؟ عقده چگونه در ما شکل میگیرد (مفاهیم ناخودآگاه شخصی و جمعی) ناخودگاه شخصی و ناخود آگاه جمعی چه تفاوت هایی دارند ؟ در روانشناسی یونگ آرکتایپ چگونه تعریف میشود ؟ وقتی حواسمان نیست و نیمه تاریک روانمان ، ما را راهبری میکند ( آرکتایپ سایه ) مفهوم خویشتن خویش یا خود برتر در روان (Self) چگونه میتوان بین ایگو و ناخودآگاه ارتباط برقرار کرد (متحقق شدن Actualize) حضور در مسیر خود شناسی چه آورده ای برای روانمان خواهد داشت (مفهموم هارمونی و تضاد) بررسی روند تکاملی لایه های روان انسان و تعریف آرکتایپ معصوم بهشت هر انسان کجا و چگونه تعریف میشود ؟

مدرس من کیست ؟

بانو ناهید معتمدی
100% کسانی که این درس را تهیه کرده اند ، آنرا به دیگران توصیه میکنند
عنوان مدت صوت ویدیو اسلاید لینک
درس گفتار 1 نکات مقدماتی و کلیدی روانشناسی عمقی به روایت دکتر شیری 08:44 درس گفتار 1 نکات مقدماتی و کلیدی روانشناسی عمقی به روایت دکتر شیریاکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 1 نکات مقدماتی و کلیدی روانشناسی عمقی به روایت دکتر شیری
درس گفتار 2 این آموزش غیرحضوری چه چیزی نیست؟ چگونه روانشناسی عمقی یونگ را برای خودمان کاربردی کنیم؟ 14:35 درس گفتار 2 این آموزش غیرحضوری چه چیزی نیست؟ چگونه روانشناسی عمقی یونگ را برای خودمان کاربردی کنیم؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 2 این آموزش غیرحضوری چه چیزی نیست؟ چگونه روانشناسی عمقی یونگ را برای خودمان کاربردی کنیم؟
درس گفتار 3 منظور از مفهوم فردیت در مسیر رشد روانی چیست؟ روان ما چند لایه دارد؟ 19:26 درس گفتار 3 منظور از مفهوم فردیت در مسیر رشد روانی چیست؟ روان ما چند لایه دارد؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 3 منظور از مفهوم فردیت در مسیر رشد روانی چیست؟ روان ما چند لایه دارد؟
درس گفتار 4 عقده چگونه در ما شکل می گیرد؟ (مفاهیم ناخودآگاه شخصی و جمعی) 14:26 درس گفتار 4 عقده چگونه در ما شکل می گیرد؟ (مفاهیم ناخودآگاه شخصی و جمعی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 4 عقده چگونه در ما شکل می گیرد؟ (مفاهیم ناخودآگاه شخصی و جمعی)
درس گفتار 5 ناخودگاه شخصی و ناخود آگاه جمعی چه تفاوت هایی دارند؟ در روانشناسی یونگ آرکتایپ چگونه تعریف می شود؟ 20:39 درس گفتار 5 ناخودگاه شخصی و ناخود آگاه جمعی چه تفاوت هایی دارند؟ در روانشناسی یونگ آرکتایپ چگونه تعریف می شود؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 5 ناخودگاه شخصی و ناخود آگاه جمعی چه تفاوت هایی دارند؟ در روانشناسی یونگ آرکتایپ چگونه تعریف می شود؟
درس گفتار 6 نقاب ها و نقش های شخصیتی برایمان تهدید به حساب می آید یا فرصت؟ (چگونگی جریان آرکتایپ ها در زندگی) 19:06 درس گفتار 6 نقاب ها و نقش های شخصیتی برایمان تهدید به حساب می آید یا فرصت؟ (چگونگی جریان آرکتایپ ها در زندگی)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 6 نقاب ها و نقش های شخصیتی برایمان تهدید به حساب می آید یا فرصت؟ (چگونگی جریان آرکتایپ ها در زندگی)
درس گفتار 7 نقاب های شخصی چگونه ما را بی معنا می کند؟ 13:58 درس گفتار 7 نقاب های شخصی چگونه ما را بی معنا می کند؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 7 نقاب های شخصی چگونه ما را بی معنا می کند؟
درس گفتار 8 وقتی حواسمان نیست و نیمه تاریک روانمان، ما را راهبری می کند. (آرکتایپ سایه) 24:10 درس گفتار 8 وقتی حواسمان نیست و نیمه تاریک روانمان، ما را راهبری می کند. (آرکتایپ سایه)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 8 وقتی حواسمان نیست و نیمه تاریک روانمان، ما را راهبری می کند. (آرکتایپ سایه)
درس گفتار 9 مفهوم خویشتن خویش یا خود برتر در روان (Self) 10:25 درس گفتار 9 مفهوم خویشتن خویش یا خود برتر در روان (Self)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 9 مفهوم خویشتن خویش یا خود برتر در روان (Self)
درس گفتار 10 چگونه میتوان بین ایگو و ناخودآگاه ارتباط برقرار کرد (متحقق شدن Actualize) 08:54 درس گفتار 10 چگونه میتوان بین ایگو و ناخودآگاه ارتباط برقرار کرد (متحقق شدن Actualize)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 10 چگونه میتوان بین ایگو و ناخودآگاه ارتباط برقرار کرد (متحقق شدن Actualize)
درس گفتار 11 حضور در مسیر خودشناسی چه آورده ای برای روانمان خواهد داشت؟ (مفهموم هارمونی و تضاد) 18:56 درس گفتار 11 حضور در مسیر خودشناسی چه آورده ای برای روانمان خواهد داشت؟ (مفهموم هارمونی و تضاد)اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 11 حضور در مسیر خودشناسی چه آورده ای برای روانمان خواهد داشت؟ (مفهموم هارمونی و تضاد)
درس گفتار 12 لایه های ناخودآگاه جمعی را بشناسیم. 06:26 درس گفتار 12 لایه های ناخودآگاه جمعی را بشناسیم.اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 12 لایه های ناخودآگاه جمعی را بشناسیم.
درس گفتار 13 بررسی روند تکاملی لایه های روان انسان و تعریف آرکتایپ معصوم 09:03 درس گفتار 13 بررسی روند تکاملی لایه های روان انسان و تعریف آرکتایپ معصوماکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 13 بررسی روند تکاملی لایه های روان انسان و تعریف آرکتایپ معصوم
درس گفتار 14 بهشت هر انسان کجا و چگونه تعریف می شود؟ 25:15 درس گفتار 14 بهشت هر انسان کجا و چگونه تعریف می شود؟اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 14 بهشت هر انسان کجا و چگونه تعریف می شود؟
بروز رسانی - مشترک در تمام تک جلسات و مراقبت از جان
درس گفتار 15 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری 12:07 درس گفتار 15 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون بشنوید پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوریاکنون ببینید اسلاید آموزشی درس گفتار 15 پرسش و پاسخ با بانو معتمدی درباره سوالات دانشجویان غیرحضوری
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ
در جستجوی خویشتن 1 اکنون بشنوید اکنون ببینید اسلاید آموزشی دانلود یکجای تمام درس گفتارها بصورت فایل زیپ
کلیپهای نکات ویژه این درس
کلیپ 1 معرفی کلی 02:08 اکنون بشنوید معرفی کلیاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 1 معرفی کلی
کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ 01:00 اکنون بشنوید دستاورد هر آرکتایپاکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 2 دستاورد هر آرکتایپ
کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر 01:00 اکنون بشنوید فرق جنگجو و جستجوگراکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 3 فرق جنگجو و جستجوگر
کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم! 01:00 اکنون بشنوید اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 4 اگر من خودم رو نشناسم، من متحقق نمی شم!
کلیپ 5 کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟ 00:51 اکنون بشنوید کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 5 کسی که قدرت تشخیص نداره، با چی باید بجنگه؟
کلیپ 6 روح چگونه به ما پیام میده؟ 00:51 اکنون بشنوید روح چگونه به ما پیام میده؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 6 روح چگونه به ما پیام میده؟
کلیپ 7 نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟ 01:00 اکنون بشنوید نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 7 نقش زن برای یک مرد ناآگاه چیست؟
کلیپ 8 اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند. 01:00 اکنون بشنوید اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 8 اکثر آدمها نمیدونن تو دنیا دنبال چه چیزی هستند.
کلیپ 9 اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته! 00:55 اکنون بشنوید اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 9 اکثر آدمها خودشون نیستن، احساسشون با رفتارشون متفاوته!
کلیپ 10 در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند! 00:58 اکنون بشنوید در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 10 در نهایت آدمها خودشون رو زندگی می کنند!
کلیپ 11 رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه! 01:00 اکنون بشنوید رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 11 رنج و درد بخش اجتناب ناپذیر زندگی که باید باشه!
کلیپ 12 وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟ 01:00 اکنون بشنوید وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 12 وقتی زن و شوهر کودک باشن و وارد بازی دهنده بشن، چه اتفاقی می افته؟
کلیپ 13 ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه! 00:55 اکنون بشنوید ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 13 ناامیدی یکی از ویژگی های سقوط از بهشت امنه!
کلیپ 14 بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست. 01:00 اکنون بشنوید بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 14 بزرگترین هدیه ای که میتونیم به دنیا بدیم، بزرگترین استعداد ماست.
کلیپ 15 ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره! 01:00 اکنون بشنوید ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 15 ما می خوایم ببینیم که چقدر ظرفیت عشق در ما وجود داره!
کلیپ 16 نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه! 01:00 اکنون بشنوید نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه!اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 16 نباید جوری از خودمون بگذریم که باعث مرگ جسممون بشه!
کلیپ 17 آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند. 01:56 اکنون بشنوید آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند.اکنون ببینید اسلاید آموزشی کلیپ 17 آرکتایپها الگوهایی هستند که رفتارهای انسانها رو در دنیا مختلف می سازند.
مدت زمان : 226 دقیقه حجم قابل دانلود : 243 مگابایت
نتایج نظرسنجی سایت
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
کیفیت فایل های صوتی / تصویری

86.23%

راحتی فرایند خرید و پرداخت

93.96%

پشتیبانی فنی را چطور ارزیابی می کنید ؟

88.66%

دسترسی به فایل های دانلود

90.42%

کاربردی بودن مطالب

90.83%

هزینه و زمانی که گذاشتید می ارزید ؟

88.01%

به کسی معرفی می کنید ؟

100%

ارزیابی کلی شما از خدمات آموزش غیر حضوری

88.88%

نظرات کاربران ارسال دیدگاه
سحر
واقعا عالی بود،استادمعتمدی مفاهیم پیچیده و عمیق رو به زبان ساده و کاربردی بیان کردند.فقط کاش راجب آنیماآنیموس هم مثل پرسونا و.. توضیح مختصری میدادند
چهارشنبه , 21 اسفند 1398
پشتیبانی
- - -

وقت بخیر

برای انیما و انیموس یک درس مفصل و بصورت مجزا ارائه شده با نام رازهای زنانگی و مردانگی که انیما و انیموس را استاد معتمدی اموزش داده اند. برای مشاهده این درس لطفا اینجا کلیک کنید

فاطمه
عالی بود...حتما قبل از گذراندن سری درس های در جستجوی خویشتن وسفر زندگی این درس را بگذرانید پیش نیاز خیلی از دروس است .
دوشنبه , 09 دی 1398
فرزانه
بانوی گرامی
حرفهای شما شرح حال ارتباطات عمیق درونی و سیر آشتی با درون کسانی ست که حداقل گوشه ای از گوهر وجود را دریافته اند.
جمعه , 29 آذر 1398
فاطمه سالاری
قبل از امپراطوری رابطه و بیان تله ها بهتره این درس بعنوان پیش نیاز ارائه بشه مطالب مفید و کاربردی ب زبان آسان داره .فهمیدن تله ها خیلی سخت بود
یکشنبه , 09 تیر 1398
پشتیبانی
- - -

سلام خانم سالاری 

این درس کاملا متفاوت از درسهایی است که شما نام بردید. در واقع سه درس با مبحث متفاوت هستند.

بهمن
سلام

چرا امکان دانلود همزمان فایل های تصویری وجود ندارد؟
یا دکمه ای برای دانلود آسان هر فایل تصویری.

ممنون
یکشنبه , 11 فروردین 1398
پشتیبانی
- - -

سلام وقت بخیر

برای فایلهای تصویری گزینه اکنون بشنوید را بزنید تا از داخل پلیر گزینه دانلود مستقیم را انجام دهید

مهناز
سلام
چگونه میتوان با خود بانو ناهید معتمدی مستقیما صحبت یا ارتباط گرفت ؟
شنبه , 03 فروردین 1398
پشتیبانی
- - -

با سلام

ایشون ایدی یا ایمیل و راه ارتباطی برای موارد فردی یا غیر فردی ندارند

حامد کاوسی
اسم بعضی فایلها بیشتر از 256 کاراکترهست(2, 3,5,6,10,11) و سیستمهای لینوکس بیسد نمیتونن اکسترکت کنن فایل زیپ رو. من هنوز موفق نشدم گوش کنم.
چهارشنبه , 19 دی 1397
پشتیبانی
- - -
جناب کاووسی در بروز رسانی های سایت توانگری مشکلات فایل های زیپ و تک درس گفتار ها رفع شده اند . تیم پشتیبانی به صندوق پیام پروفایل شما برای بررسی های بیشتر پیام ارسال کرده اند. لطفا صندوق پیامتان را چک کنید

عالی عالی عالی
چهارشنبه , 23 آبان 1397
مهرناز گویا
سلام میخواستم بدونم همه درس ها پیش نیاز هم هستند؟یعنی برای بخش در جست و جوی خویشتن دو یک روهم خریداری کنم؟ممنون میشم ج بدید
سه شنبه , 03 مهر 1397
پشتیبانی
- - -
خانم گویا بهتر هست به ترتیب گوش بدید تا پازل محتوا در ذهنتان بهتر نقش ببندد اما بطور کل هیچ الزامی به رعایت کردن ترتیب جلسات نیست و هر درسی را که بخواهید میتوانید تهیه کنید
فاطمه صالحی
مطلب ارسالی قبل. نظرات کلی اینجانب بود نه صرفا در مورد این دوره چون چندین بار این مطالب را در اینستا مطرح کرده بودن ولی پاسخی نگرفته بودم در اینجا ارسال نمودم.امید که باعث بهبودمسیر پیش رو باشد
چهارشنبه , 21 شهریور 1397
فاطمه صالحی
با شنیدن چند فایل صوتی دکتر راغب به خرید دروس ایشان شدم. در بسیاری از فایلها زمان زیادی بابت موسیقی و مقدمه گویی صرف میشود.با توجه به سرعت پایین اینترنت و مشکلات دسترسی به سایت همچنین تلگرام فایلهای نسبتا سنگین وسایتی که به دلیل باز نشدن مجبور به نصب مرورگرهای دیگر و فیلتر شکن های متعددشدم.در کل رضایتم بسیار پایین تر از حد انتظار بود. پیشنهادم خلاصه کردن مطالب و کم حجمتر کردن فایلها و حذف انهمه موسیقی و نوا میباشد. مضاف براینکه گاهی جهتگیری دکتر را زن ستیزانه و تحقیرگونه میبینم.یعنی چه ؟!اگر درامد نسبی خوبی دارید دیگر نیازی به کار کردن و ادامه تحصیل نیست؟!!زنانگی خود را افزایش دهید!یا مثلا اگر رابطه ای دیگر برایتان کار نکرد ان را رها کنید! جملات بسیار کلی که از ان برداشتهای مختلفی خواهد شد. گاه کسیرا به قهقرا خواهد برد و گاه اعتماد به نفس کاذب خواهد داد.
با احترام
چهارشنبه , 21 شهریور 1397
پشتیبانی
- - -
سرکار خانم صالحی
درسهای غیر حضوری به جز شفای زنانگی ، فایل موسیقی ندارد اساسا
شاید شما درباره گوش نیوشها نوشته اید که اساسا ذاتش با موسیقی است
مستوره فطرس
سلام
در جستجوی خویشتن یک با چهارشنبه ها با ناهید یک تاشش فرق داره؟
یکشنبه , 14 مرداد 1397
پشتیبانی
- - -
مستوره گرامی این دو دوره کاملا باهم متفاوت میباشند
شیوا نیکزاد
عالین عالی ممنون خانم ناهید معتمدی نمیتونم بذارم کنار وقتی درس گفتارها رو گوش میدم
یکشنبه , 14 مرداد 1397
شیوا نیکزاد
سلام خانم ناهید معتمدی شاهکارن اصلا بعد از گوش دادن درسها نمیتوانید آنها را زمین بگذارید توصیه میکنم برای سرمایه گذاری روی خود حتما درسهای ایشون را تهیه کنید با تشکر از دکتر شیری و گروه توانگری
جمعه , 12 مرداد 1397
نجمه سادات
بسیار قابل توجه و قابل استفاده در زندگی روزمره می باشد
شنبه , 30 تیر 1397
متین دخت فراهانی
هر چی بیشتر و بیشتر با درس هایی از این دست آشنا میشم بیشتر متوجه میشم که ما بسیاری از زمانها این مباحث رو زندگی کردیم ،تجربه کردیم و لی الان تیک آگاهی رو کنار تجربه هامون ثبت میکنیم و آگاهانه زندگی میکنیم .
جمعه , 15 تیر 1397
شایان
سلام
وقت شما بخیر

از دوره عالی که تهیه شده است ممنونم و احساس میکنم جای اسلاید به شدت در این دوره ها خالی است. امیدوارم در درسهای بعدی اضافه شود.
جمعه , 01 تیر 1397
مژگان ذوالقدری
Az matalebe dr.shiri aziz besyar bahreh mibaram. Va khagesh mikonam az banoo Nahid Motamedi bishtar darsgoftaar begzarid heif ke ishoon dige class nadaran. Manoonam
پنجشنبه , 31 خرداد 1397
راضیه
با سلام و وقت بخیر
و با سپاس فراوان از خانم معتمدی عزیز که اینقدر روان و دلچسب مباحث رو توضیح دادن
من مشتاقانه منتظر شنیدن بقیه مبحث هستم
مواردی که اشاره کردن در آینده بهش می پردازن
یا توضیح ادامه آرکتایپ ها (آرکتایپ یتیم و ...) هم ارایه میشه؟
با سپاس ازجناب دکتر شیری و تیم خوبشون
جمعه , 18 خرداد 1397
پشتیبانی
- - -
بله خانم فاضلی
به زودی این سرفصل ها هم منتشر خواهد شد
مهزاد مهدوی
سلام و احترام
توضیحات بسیار مفید و کاربردی بود،بسیار بسیار لذت بردم.
تدریس بسیار حرفه ای بود،کسانی که با این مباحث آشنا باشند میدانند که که هر کدام از این مباحث چقدر سنگین و پیچیده میتواند باشد ولی توضیحات ایشون در عین کامل بودن ،به زبان ساده و قابل درک ارائه شد.
براتون آرزوی شادی و سلامتی دارم
با تشکر
دوشنبه , 14 خرداد 1397
کاربر گرامی بخش نظر دهی مربوط به نظرات دانشجویان درس درباره محتوای دروس غیرحضوریست و از پاسخگویی به پرسش و پاسخ های شخصی و موارد غیر معذوریم و اینگونه کامنتها تائید نمی شوند
برای پرسش سوالات پیرامون استفاده از درس و یا دانلود و موارد فنی کلیک کنید
جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید
دروس مرتبط با این دوره :