پرسشنامه خلاصه شده شخصیت خودشیفتهتله محرومیت هیجانیتله بی ارزشیتله رها شدگی ( تنهایی )تله بی اعتمادیتله استحقاقتست تله شکستتله کمال طلبی منفی (معیار های سخت گیرانه در زندگی)انرژی آپولو (راه نظم و برنامه ریزی در زندگی)انرژی هرمس (راه تیزفهمی و مذاکره در زندگی)
1