شما ظاهرا خارج از ایران هستید یا از VPN استفاده می کنید. برای استفاده بهتر از خدمات سایت VPN خود را خاموش کنید.
تله بی ارزشیتله رها شدگی ( تنهایی )تله بی اعتمادیتله استحقاقتست تله شکستتله کمال طلبی منفی (معیار های سخت گیرانه در زندگی)انرژی آپولو (راه نظم و برنامه ریزی در زندگی)انرژی هرمس (راه تیزفهمی و مذاکره در زندگی)