راهنمای انتخاب دوره
ورود کاربر
ثبت نام

خانه توانگری طوبی

دکتر علیرضا شیری

طبیب و آموزش دیده روانشناسی عمقی

کارگاه های حضوری
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

مجموعه شخصیت سالمتر من
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

مجموعه نبوغ عاطفی
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

مجموعه ازدواج
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

مجموعه مراقبت از جان
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

مجموعه آموزش های توانگرشو
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

شخیصت شناسی آرکتایپی
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

مجموعه درس هایی برای یافتن معنای زندگی
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

پس از جدایی عاطفی
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

کودک و والدین توانگر
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+

گوش نیوش ها
برای مشاهده درس های این مجموعه کلیک کنید

+